Política de privacitat

1. Responsable

El Responsable del tractament de les dades recaptades per mitjà d’aquest Lloc web és OPEN MET, S.L. (d’ara endavant, “OPEN MET”), amb domicili en c/ Gran Via de les Corts Catalans, 523 3r 1a, 08011 Barcelona i correu electrònic de contacte info@openmet.com.

2. Finalitat

Les dades personals facilitades a OPEN MET per mitjà d’aquest Lloc web es tractaran per a la següents finalitats:

• Possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació negocial formalitzada per la contractació de productes i/o serveis a través d’aquest Lloc web. La base jurídica del tractament és: a) quan l’interessat sigui un treballador per compte propi o autònom, l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part i b) quan l’interessat presti els seus serveis per a una persona jurídica (persones de contacte) l’interès legítim de OPEN MET de contactar amb la persona jurídica per mitjà de les seves persones de contacte. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui aquesta relació negocial i, una vegada finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.

• Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per l’interessat. La base jurídica del tractament és: a) el consentiment de l’interessat quan la sol·licitud es realitzi per mitjà de formulari i b) l’interès legítim de OPEN MET a donar resposta a la sol·licitud d’informació i/o consultes quan les mateixes siguin remeses a qualsevol adreça de correu electrònic de OPEN MET. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins a haver donat resposta a la sol·licitud d’informació i/o consulta i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.

• Mantenir informat als clients que contractin amb OPEN MET, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de OPEN MET. La base jurídica del tractament és el consentiment. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l’interessat retiri el seu consentiment. Si l’interessat no consent el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat, haurà d’exercir el seu dret d’oposició davant OPEN MET mitjançant correu electrònic dirigit a info@openmet.com o bé mitjançant escrit dirigit a OPEN MET, c/ Gran Via de les Corts Catalans, 523 3r 1a, 08011 Barcelona.

• Subscripció de qualsevol usuari a butlletins informatius i/o newsletter enviats per mitjans electrònics. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’interessat. Per a l’obtenció del seu consentiment, l’usuari haurà de marcar les caselles habilitades a aquest efecte. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l’interessat retiri el seu consentiment donat per a la recepció d’aquestes comunicacions i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos

• Enviament de currículums mitjançant aquest Lloc web. La base jurídica del tractament és: a) el consentiment de l’interessat quan l’enviament es realitzi per mitjà d’un formulari o b) l’interès legítim de OPEN MET a atendre la sol·licitud d’ocupació quan es rebi a través de qualsevol adreça de correu electrònic de OPEN MET. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins que l’Usuari revoqui el seu consentiment o fins a passats 24 mesos des de la seva recepció.

3. Destinataris

Les dades podran comunicar-se als següents destinataris tercers: Administracions Públiques per al compliment d’obligacions legals i entitats bancàries per a la gestió de cobraments i pagaments. A més podran comunicar-se a les següents categories d’encarregats: Proveïdors de comunicacions electròniques i ofimàtica en línia, hosting, housing, manteniment informàtic, gestoria, comptabilitat, auditoria, assessoria i advocats. Alguns d’aquests encarregats poden estar situats fora de l’Espai Econòmic Europeu amb els quals OPEN MET adoptarà les garanties adequades per a la seguretat en la transferència internacional de dades personals.

4. Drets

L’interessat podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat. D’igual manera, en els tractaments de les dades de l’interessat la legitimació del qual es basi en el consentiment, aquest té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l’exercici de tals drets, l’interessat pot enviar la seva sol·licitud mitjançant correu electrònic dirigit a info@openmet.com o bé mitjançant escrit dirigit a OPEN MET, c/ Gran Via de les Corts Catalans, 523 3r 1a, 08011 Barcelona. L’interessat tindrà dret a presentar reclamació davant l’autoritat de control si ho estima oportú.