Quadres de decisió en estudis de clima laboral

Clima Laboral Openmet People
quadres decisió

Anàlisi avançat del lideratge i el compromís

Els quadres de decisió Importància – Valoració són una de les eines d’anàlisi de resultats més útils als estudis de clima laboral que duem a terme en els nostres clients. Sempre que és possible, des d’Openmet intentem que entre les conclusions dels nostres informes hi aparegui un quadre de decisions d’aquest tipus, que ens permet reflexionar sobre possibles accions de millora, discutir les diferents prioritats, i fins i tot obrir encesos debats entre els directius quan presentem els resultats.

Quadres de decisió en estudis de clima laboral

En aquest article volem explicar-vos de forma ràpida què són aquests quadres i com hem d’interpretar-los. Els quadres Importància – Valoració s’obtenen en graficar, per a cada ítem de l’enquesta de clima laboral (pregunta o KPI-indicador), quina és la importància de l’ítem en relació a algun aspecte concret del clima laboral i quina és la seva valoració:

1. La Importància de cada ítem generalment s’obté a partir de 2 possibles camins:

  • Preguntant directament per ella als empleats (Importància explícita).
  • Inferint la importància a partir de càlculs estadístics (Importància inferida).

Quan parlem d’importància ens referim a com d’important és una pregunta en relació a un aspecte concret del clima laboral. Alguns d’aquests aspectes que són especialment útils en clima laboral són per exemple el Lideratge o el Compromís. D’aquesta manera podem saber quines són les preguntes que estàn més directament relacionades amb la millora (o empitjorament) del Lideratge o el Compromís.

També és molt útil saber la importància de cada pregunta en referència a la percepció global de satisfacció o motivació de l’empleat. D’aquesta forma, podrem saber quines són les preguntes de l’enquesta de clima laboral que estan més directament relacionades amb la motivació o satisfacció de les persones. Així podrem saber quines són les millors eines o palanques sobre les quals podem actuar per generar canvis organitzacionals efectius en la motivació o satisfacció.

2. La Valoració de cada ítem generalment s’obté preguntant directament per la satisfacció als empleats (són les típiques preguntes d’un estudi de clima, habitualment valorades amb una escala de respostes).

En el gràfic següent podem veure un exemple d’un quadre d’ Importància-Valoració, en el qual diversos ítems d’un estudi de clima (en aquest cas són preguntes, però podrien ser indicadors) s’han graficat seguint l’esquema descrit anteriorment:quadres de decisió

En el gràfic poden distingir-se 4 quadrants o zones, que ens ajuden a interpretar els resultats dels ítems de l’enquesta de clima:

Zona 1 (Z1): Valoració baixa i Importància alta

Els ítems d’aquesta zona (p. ex.: P9, P21 i P17) són aspectes que les persones de l’organització consideren importants i que valoren de forma baixa (estan insatisfetes). De cara a la definició dels plans de millora, aquesta és la zona és en la qual normalment hauríem de concentrar els nostres esforços de forma prioritària. Són ítems que clarament són un àrea de millora, i en els quals s’hauria d’augmentar les inversions i el focus d’atenció. Dit d’una altra forma, si estem mesurant la importància en relació al Compromís de les persones, a aquesta zona hi trobarem les preguntes que estan més directament relacionades amb el Compromís (en un altre cas podria ser el Lideratge o la Motivació) i que tenen una valoració baixa. Aquestes preguntes estaran probablement entre les principals accions de millora si desitgem millorar el Compromís en l’organització. Són la millor basa que tenim per actuar sobre el Compromís.

Zona 2 (Z2): Valoració alta i Importància alta

Els ítems d’aquesta zona són aspectes que les persones de l’organització consideren importants i en els quals estan satisfetes. De cara a la definició dels plans de millora, aquesta zona conté ítems en els quals s’està fent un bon treball, i sol correspondre’s amb els punts forts de l’empresa o organització. El focus i la inversió solen ser adequats, i haurien de mantenir-se així.

Zona 3 (Z3): Valoració baixa i Importància baixa

Els ítems de la zona 3 es refereixen a aspectes que les persones de l’empresa consideren de baixa importància i en els quals estan insatisfetes. De cara a la definició dels plans de millora, la zona 3 conté ítems que haurien de tenir baixa prioritat. Podem mantenir una inversió i focus baixos, sense oblidar que, si el grau de satisfacció d’aquests ítems és baix, llavors s’empitjora encara més i correm el perill que migrin a la Z1.

Zona 4 (Z4): Valoració alta i Importància baixa

Els ítems de la zona 4 són aspectes que les persones de l’organització consideren de baixa importància i en els quals estan satisfetes. De cara a la definició dels plans de millora, aquesta zona conté ítems que haurien de tenir baixa prioritat, i que poden ser candidats a la desinversió o a una inversió de manteniment.

Conclusió

A Openmet els quadres de decisió Importància – Valoració són una eina indispensable per realitzar un bona anàlisi de resultats d’un estudi de clima laboral, perquè permeten:

  • Una primera guia per a la presa de decisions relacionades amb els principals aspectes de millora del clima laboral, a partir de la categorització dels resultats en diferents quadrants.
  • Una ràpida visualització dels resultats.

Més informació sobre clima laboral.