Què són les enquestes pulse de clima?

Clima Laboral
enquestes pulse clima
Les enquestes pulse de clima (employee pulse surveys) ajuden a medir de manera ràpida i continuada el compormís i la satisfacció dels treballadors de l'organització. Click To Tweet

A diferència de les enquestes anuals o semestrals de clima laboral, les enquestes pulse de clima solen ser més curtes i s’apliquen amb més freqüència.

Com tots sabem, els darrers anys estan sent marcats per la incertesa. Moltes empreses s’han vist obligades a reinventar els seus processos i models de treball per adaptar-se a aquesta situació que, si bé ha estat complicada, finalment ha portat alguns canvis positius que són aquí per quedar-s’hi!

La preocupació pel benestar emocional i la motivació dels empleats ha guanyat protagonisme en els darrers dos anys.

Les empreses saben que l’estat emocional de les persones pot influir en aspectes com ara la productivitat, l’absentisme o la rotació, impactant de manera positiva o negativa en els resultats de la companyia.

L’estrès o l’esgotament són alguns dels factors que poden generar malestar emocional i desmotivació als treballadors.

Una excessiva càrrega de treball, una mala comunicació amb els responsables directes, un salari baix, la mala relació entre companys, la manca de formació o de desenvolupament professional, l’existència de desigualtat o la ineficiència de recursos són alguns exemples dels problemes als que es poden enfrontar els treballadors d’una organització i afectar greument el seu compromís i la seva salut emocional.

Però, com podem saber l’estat de les persones? I com podem detectar quines són les causes que generen insatisfacció i malestar per poder solucionar-les a temps?

Avantatges de fer una enquesta pulse de clima

Cada cop més, les empreses necessiten rapidesa, flexibilitat i continuïtat en els processos d’escolta als treballadors, per la qual cosa la realització d’ estudis de clima laboral o compromís de manera anual o bianual pot no ser suficient per donar resposta constant a les necessitats de les persones que formen part de l’organització. Les enquestes pulse de clima ( employee pulse surveys) apareixen per solucionar aquest problema i s’estan convertint en el sistema d’anàlisi del compromís i la satisfacció en creixement.

1. Respostes ràpides

Són enquestes molt més curtes que les de clima laboral, que centren la seva atenció en els aspectes més rellevants sobre els quals es vol obtenir feedback i veure’n l’evolució.

2. Enquestes flexibles

D’altra banda, si és necessari en algunes ocasions poden realitzar-se només sobre una part de la plantilla, aquella sobre la qual volem demanar opinions en aquell moment concret.

3. Continuïtat en el temps

Actualment realitzar enquestes pulse online, senzilles, curtes i ràpides, així com poder visualitzar-ne els resultats a temps real, és una tasca senzilla per a les organitzacions. Mitjançant les enquestes pulse de clima es poden identificar problemes a temps, impedint que aquests guanyin transcendència, així com fer un seguiment constant de les millores que es vagin aplicant.

A més, en ser enquestes curtes i senzilles, solen comptar amb un bon grau d’acceptació i participació entre les persones, a més d’altres impactes positius com l’increment de la implicació i el compromís dels treballadors que es genera en sol·licitar el feedback de forma constant.

Quan fer una enquesta pulse de clima?

La primera regla per decidir si hem de fer una enquesta pulse de clima és assegurar que tindrem la capacitat d’analitzar el feedback obtingut i prendre decisions de millora en base a aquest. Fer moltes enquestes perquè els seus resultats es quedin en un calaix o per articular decisions efectives molt temps després, sol ser contraproduent.

El ritme d’enquestació i d’obtenció de feedback s’ha d’acomodar a la capacitat operativa i d’inversió que l’empresa té per fixar objectius i prendre accions de millora.

Demanar feedback sempre genera una expectativa de resposta per part dels empleats, que es torna en desmotivació si no es compleix.

El segon aspecte clau per activar l’ enquesta pulse de clima és l’avaluació de si poden haver-hi canvis des de l’enquesta anterior. Aquests canvis poden ser exògens (generats pel mercat, el context, la societat, etc.) o endògens (generats per la mateixa empresa, com canvis per haver pres accions de millora originades a l’enquesta anterior, haver tingut canvis organitzatius, noves incorporacions , etc.).

Només té sentit fer l’enquesta pulse quan creguem que els resultats poden ser diferents que la vegada anterior. En cas contrari, estarem malaguanyant recursos i temps de la plantilla per obtenir dades que potser seran poc rellevants.

Per què fer una enquesta pulse de clima?

En definitiva, les enquestes pulse de clima són una font de coneixement i anàlisi recurrent que ens proporcionarà informació sobre els aspectes avaluats en el moment actual, cosa que ens permetrà enfocar-nos a àmbits molt concrets d’interès per a l’organització.

A més de la realització d’una anàlisi constant de l’organització, aquest tipus d’enquestes també es poden utilitzar per a petites avaluacions concretes, com ara les següents:

  • L’avaluació de les formacions realitzades als treballadors
  • El mesurament de l’impacte de campanyes de comunicació importants
  • Detectar situacions de desigualtat
  • Avaluar fases concretes de l’experiència dels treballadors, com ara el procés d’acollida, un canvi de mànager o processos de promoció interna.

Aquest flux d’informació recurrent és important per mantenir el benestar laboral i la motivació de les persones d’una organització. Així doncs, serà indispensable que la companyia faci una bona estratègia, prioritzant la facilitat i la comoditat dels treballadors per aconseguir una bona participació i que es percebi com una eina útil d’escolta d’opinions.

Més informació sobre les Openmet employee pulse survey.