Empowerment empresarial: El poder de delegar

Avaluació per competències
empowerment empresarial

El terme empowerment prové de paraules com poder, habilitar, facultar o permetre. Significa donar potestat a altres membres de l’equip i transmetre’ls el sentiment que són amos de la seva feina. Es tracta d’una filosofia empresarial a través de la qual l’organització facilita als seus treballadors/es la informació i els mitjans necessaris per a que els facin servir de forma responsable i eficient, amb la finalitat d’aconseguir els objectius fixats.

Mantenir elevada la motivació de la plantilla és una de les grans prioritats de qualsevol departament de Recursos Humans, així com de managers dels equips de treball. No es tracta d’una qüestió senzilla, ja que hi intervenen factors molt diferents i que no sempre procedeixen de l’entorn de treball. L’apoderament empresarial o empowerment empresarial és una filosofia de Recursos Humans que convida a delegar més i a afavorir el desenvolupament de les persones que formen part de l’organització.

La cultura de l’apoderament empresarial és una autèntica filosofia de gestió laboral que, correctament aplicada, millorarà significativament la forma de treballar a l’empresa. Quan la cultura de l’empowerment empresarial està arrelada a l’organització, els resultats no haurien de trigar a millorar.
Evidentment, abans que es prenguin decisions individuals en nom de l’empresa, els/les gerents han de conèixer bé als seus treballadors/es, la seva relació ha de ser sòlida i respectuosa, els rols de cadascú han d’estar perfectament delimitats i ha de prevaldre la disciplina i el compromís entre ambdues parts.

La productivitat és la variable que més acostuma a sortir reforçada després de la implementació d’aquest canvi en la gestió dels treballadors/es. Quin és el motiu?, doncs que les persones se senten més involucrades amb el model de negoci i, conseqüentment, es prenen les seves obligacions molt més seriosament. Estem parlant de l’engagement laboral.
A més, des d’un punt de vista psicològic, els/les professionals tendeixen a maximitzar el seu rendiment quan senten que des de l’empresa es té una gran confiança en el seu potencial.

8 avantatges de l’empowerment empresarial

La majoria dels beneficis derivats de l’aplicació de l’empowerment empresarial estan relacionats amb l’increment de la productivitat i la millora, per tant, de diferents paràmetres de l’activitat de la companyia. No obstant això, aquest model de gestió de la plantilla ofereix altres avantatges interessants per a les empreses.

1. Major satisfacció laboral

La majoria dels treballadors/es prefereixen disposar de major autonomia en el desenvolupament de la seva feina, encara que això impliqui haver d’administrar millor el seu temps.
En realitat, la demanda de mesures de flexibilitat és una de les tendències més evidents en els diferents estudis sobre el clima laboral a Espanya. L’empowerment empresarial respon a part d’aquestes reclamacions i, en conseqüència, contribueix a millorar la satisfacció de les persones.

2. L’empowerment agilitza la presa de decisions

Quan els treballadors/es no tenen autonomia per a complir les seves obligacions, és freqüent que hagin de consultar als/les líders directes de cara a prendre qualsevol decisió mínimament rellevant.
D’altra banda, aquests/es managers poden tenir l’obligació –moral o real- de plantejar la qüestió a un/a altre responsable del negoci. D’aquesta manera, la presa de decisions es perllonga molt més del que seria necessari i acaba perjudicant el negoci. Amb l’apoderament empresarial, els treballadors/es poden decidir sota la seva responsabilitat en situacions que no siguin molt sensibles per a la marxa del negoci. A més, assumint un cert risc en les seves accions, aquestes es plantejaran sempre de manera més acurada i reflexiva.

3. L’empowerment redueix les tasques de supervisió

El departament de Recursos Humans és un dels quals compleix més funcions dins de l’empresa i, una de les quals requereix major dedicació d’efectius, és la supervisió de la plantilla. Evidentment, aquesta tasca no pot deixar de realitzar-se, però gràcies a l’apoderament empresarial sí que pot reduir-se notablement. Així, els/les responsables de Recursos Humans poden invertir més temps en tasques de major valor afegit.

4. Major capacitat de retenció del talent, clau de l’empowerment empresarial

Les empreses que concedeixen una major llibertat als treballadors/es són més ben valorades que les que ofereixen condicions més rígides. Així es desprèn d’un exhaustiu estudi realitzat per ADP Research al 2017, que va confirmar que la llibertat horària i l’autogestió se situaven entre els cinc factors més decisius per a seguir en una empresa. Conseqüentment, les organitzacions que apostin més decididament per l’empowerment gaudiran d’una major capacitat per a retenir el millor talent (i per a atreure’l).

5. Millora de l’atenció al client

Però quina relació existeix entre l’empowerment i la millora de l’atenció al client? En realitat, es tracta d’una conseqüència lògica. La major autonomia dels treballadors/es permet a la resta de departaments i responsables de l’empresa dedicar més temps a atendre als clients. Això es tradueix en un tracte més proper i personalitzat amb cada client, la qual cosa contribueix a millorar la seva experiència amb la marca.

6. Increment de la productivitat

Pel fet de tenir autonomia, els èxits se sentiran com a propis i, amb això, augmentarà la motivació dels treballadors/es. Com a conseqüència, s’adverteix una millora de la capacitat per a resoldre problemes, la qual cosa agilitza i millora els processos productius.

7. Millora de l’ambient de treball

L’empowerment fomenta el treball en equip i això pot ajudar al fet que les relacions entre els professionals millorin. Això permet generar ambients còmodes i que els resultats siguin més positius.

8. Facilitat per mesurar el rendiment dels treballadors/es

Les persones que es responsabilitzen de les seves funcions saben perfectament quines són i el temps que hi han de dedicar, de forma que els treballadors/es tenen major control sobre la seva feina i el seu temps.

Llavors,

Com implementem l’empowerment a la nostra empresa?

, aquí t’expliquem 3 tècniques:

Cada empresa ha de valorar en quines parcel·les és possible cedir major llibertat als treballadors/es, tenint en compte la posició de cadascun en l’estructura de l’empresa i el tipus d’activitat que es desenvolupa.
En qualsevol cas, podem distingir tres grans tècniques d’apoderament empresarial que es troben presents en la majoria de les empreses que utilitzen empowerment.

1. Delegació i autogestió

Delegar és la principal mesura d’empowerment que estan aplicant les empreses. Es tracta d’una solució molt efectiva quan els diferents departaments s’enfronten a una certa sobrecàrrega de treball o quan es desitja promocionar a algunes persones. Això només pot fer-se quan es té una gran confiança en els treballadors/es i s’ha confirmat que aquests disposen de les habilitats i els coneixements necessaris per a assumir les seves noves responsabilitats. És important recordar que no totes les tasques es poden delegar. És recomanable primer identificar quina feina sí que es pot delegar, ja que el resultat final continua essent la teva responsabilitat. Comença delegant responsabilitats i tasques més petites.

2. Responsabilitats compartides

És un pas intermig entre el model jeràrquic clàssic i el ple apoderament empresarial. L’empresa cedeix certes parcel·les de responsabilitat a la plantilla però l’obliga a treballar de manera conjunta, consensuant les decisions més importants amb la direcció o amb els/les responsables prèviament assignats/des. Aquesta tècnica resulta especialment recomanable per a les PIMES, la mida de les quals permet una col·laboració més estreta entre totes les parts.

3. Rotació

És una tècnica que encara té molt recorregut per davant però que s’ha fet relativament habitual en sectors com el financer o el tecnològic. La llògica d’aquest mètode és que un mateix treballador/a ha d’exercir diferents funcions dins de l’empresa, no al mateix temps, sinó girant periòdicament amb altres companys/es. Aquest sistema facilita l’aprenentatge directe, afavoreix l’adquisició de noves habilitats i permet detectar el millor talent amb vista a promoure plans de carrera.

Per a integrar amb èxit les tècniques descrites anteriorment, és fonamental enfortir tres elements:

  • Les relacions, han de ser efectives i sòlides entre les parts implicades perquè s’aconsegueixin els objectius proposats i no desapareguin amb el temps.
  • La disciplina: l’ordre i determinar perfectament els rols i l’abast de les funcions de cadascun.
  • El compromís: encara que ha de ser compacte en tots els nivells, els alts càrrecs han de promoure-ho per a fomentar la lleialtat i la motivació entre els treballadors/es.

En conclusió, el que necessitem per a integrar l’empowerment amb èxit a la nostra empresa és:

  • Facilitar la informació i els recursos adequats als treballadors/es per a poder desenvolupar les seves tasques.
  • Tenir en compte que empoderar als treballadors/es parteix de la idea de confiar-los autonomia laboral però també suposa córrer riscos. Hem d’estar preparats/des per a fer front a qualsevol imprevist i possibles errors.
  • Donar feedback als treballadors/es és important en aquest model ja que permetrà anar millorant progressivament els resultats gràcies a la retroalimentació i avaluació contínua. Això ajuda a incrementar les fortaleses i disminuir les febleses.

Consideres que és necessari posar en pràctica l’empowerment a la teva empresa?

Com podem ajudar-te?

Des d’Openmet t’ajudem a maximitzar l’èxit dels teus projectes gràcies a la combinació de la nostra experiència, know-how i software.

Per què no comencem?