Com motivar als treballadors/es

Clima Laboral

Saber motivar als treballadors/es és una tasca fonamental per a qualsevol empresa que busqui un alt rendiment i un clima laboral saludable. Quan les persones se senten motivades, augmenta el seu compromís, productivitat i lleialtat cap a l’organització. D’altra banda, un equip desmotivat pot impactar negativament en la qualitat de la feina, l’ambient laboral, la satisfacció dels clients i, en definitiva, en la rendibilitat de l’empresa.


És important destacar que motivar als treballadors/es és una tasca complexa i que abasta molts àmbits, per la qual cosa s’haurà d’analitzar cas per cas i en funció de les característiques de cada organització. Tot i que no existeix una fórmula màgica per motivar a totes les persones, hi ha algunes estratègies bàsiques que es poden implementar per augmentar la seva motivació.

En aquest article, et presentem algunes de les principals estratègies per motivar a les persones que treballen a l’organització:

Comunicació oberta i transparent:

La comunicació oberta i transparent és fonamental per mantenir les persones motivades i compromeses. Quan aquestes senten que poden comunicar-se lliurement amb els/les seus/ves responsables i que se les escolta activament, augmenta el seu sentit de pertinença a l’empresa i el seu compromís amb els objectius de l’organització.

Per fomentar una comunicació oberta i transparent, és necessari que les persones que exerceixen com a responsables es comuniquin de forma clara i directa amb els empleats/des. Això implica oferir un feedback constructiu i honest de manera constant, així com escoltar els suggeriments i opinions de les persones que treballen a l’organització.

Un altre aspecte important de la comunicació oberta és la transparència en la presa de decisions. Les persones han de conèixer les raons darrere les decisions importants que es prenen a l’empresa, fins i tot si aquestes decisions poden no ser “populars”.

Per fomentar la comunicació oberta i transparent, es poden implementar diferents tàctiques com reunions regulars amb els empleats/des per compartir el progrés i els objectius de l’organització, enquestes de clima laboral anònimes per obtenir comentaris honestos i transparents, i processos de feedback estructurats per brindar l’oportunitat de rebre comentaris regulars i constructius sobre el rendiment.

Foment de la col·laboració i la igualtat:

Potenciar la col·laboració i la inclusió entre les persones que treballen a l’organització és un aspecte fonamental per motivar als treballadors/es. Una organització inclusiva i col·laborativa fomenta un ambient de treball en el qual totes les persones se senten valorades, respectades i recolzades en el seu desenvolupament professional.

Per fomentar la col·laboració i la igualtat, és necessari que les persones que exerceixen el paper de líders promoguin la diversitat i la inclusió a l’empresa. Això implica contractar personal divers i garantir que s’escoltin i es valoren les opinions i perspectives de totes les persones, independentment de la seva raça, sexe, orientació sexual, religió, etc.

A més, és important fomentar la col·laboració i el treball en equip. Això es pot aconseguir mitjançant la implementació d’eines i pràctiques que facilitin la col·laboració, com reunions regulars d’equip, eines de col·laboració en línia i activitats de teambuilding.

Celebració dels èxits:

La celebració dels èxits és una estratègia efectiva per motivar als treballadors/es i fomentar un ambient de treball positiu i optimista. Quan les persones senten que la seva feina és valorada i que, a més, té un impacte positiu en l’organització, és més probable que es sentin motivades i compromeses amb el seu treball.

Una forma de celebrar els èxits és reconèixer i felicitar els èxits individualment, tot i que en aquest punt ens referim a la celebració dels èxits organitzatius de forma conjunta, és a dir, en grup. Això es pot fer mitjançant reunions d’equip, festes d’empresa o sortides grupals. És important assegurar-se que l’èxit celebrat sigui significatiu i que totes les persones involucrades tinguin l’oportunitat de participar en la celebració. Pel fet de fer-ho en grup, també es fomentarà el treball en equip i la col·laboració, un aspecte lligat amb el punt anterior.

Foment de la innovació:

El foment de la innovació és una estratègia important per motivar als treballadors/es i millorar el seu rendiment a l’empresa. Potenciar la innovació significa proporcionar un ambient de treball creatiu i desafiador, fomentant l’experimentació i l’assumpció de riscos.

Una forma de fomentar la innovació és proporcionar un espai de treball que inspiri la creativitat, com decorar l’espai de treball amb obres d’art, plantes i altres elements que estimulin la ment.

Una altra manera de fomentar la innovació és proporcionar temps i recursos per a l’experimentació. Això pot incloure l’assignació de temps específic per a la generació d’idees o l’experimentació. A més, es poden proporcionar recursos com a eines i tecnologia per a suportar l’experimentació i la innovació.

A més, és important fomentar la col·laboració i l’intercanvi d’idees entre persones per a fomentar la innovació. Això es pot aconseguir a través de reunions regulars d’equip enfocades en la innovació, com ara els grups de millora o les sessions de brainstorming.

Per últim, no hem d’oblidar el paper fonamental que tindrà el reconeixement en aquest punt si volem potenciar la motivació. És important reconèixer i recompensar la innovació i el pensament creatiu, ja sigui a través de programes d’incentius o premis a la innovació. D’altra banda, els treballadors/es poden percebre que realitzen un esforç addicional que no es valora per part de la l’empresa.

Plans de formació i aprenentatge continu:

Els plans de formació són una estratègia important per motivar els treballadors/es i millorar el seu rendiment. Pel fet de proporcionar oportunitats per aprendre noves habilitats i millorar els coneixements, s’ajuda a que es sentirn valorats/des i a estar millor preparats/des per enfrontar els reptes en la seva feina.

Una manera d’implementar programes de formació adequats és mitjançant la identificació de les necessitats de formació dels empleats/des. Això es pot aconseguir a través de l’enquestes d’opinió, avaluacions de rendiment o entrevistes individuals. Identificant les necessitats de formació dels empleats/des, es poden crear programes de formació personalitzats que cobreixin les seves necessitats específiques.

D’altra banda, és important proporcionar oportunitats d’aprenentatge de forma contínua. Això ajuda a que les persones es mantinguin actualitzades en les seves habilitats i coneixements, el que impulsarà la motivació i compromís amb la seva feina.

Flexibilitat:

Permetre als empleats/des tenir més control i flexibilitat sobre el seu horari laboral o ubicació és una bona estratègia per potenciar la motivació. Pel fet d’oferir opcions de flexibilitat, les organitzacions ajuden a les persones a tenir una millor qualitat de vida, facilitant la conciliació entre la vida personal i la professional. A més, les organitzacions demostren que valoren la feina de les persones pels seus resultats, atorgant l’autonomia i la flexibilitat necessària per dur-la a terme, la qual cosa clarament té un impacte en el seu nivell de compromís i motivació.

Una forma d’implementar la flexibilitat en el treball és mitjançant el teletreball. Això permet als empleats/des treballar des de casa o altres llocs, la qual cosa els brinda més oportunitats per atendre necessitats personals i una reducció en el temps de desplaçament, entre altres beneficis.

Una altra opció és oferir horaris flexibles, ja sigui ampliant la franja de temps d’entrada i sortida o oferint la possibilitat de treballar més hores en dies específics i compensar-les amb temps lliure en altres dies. A més, la flexibilitat en l’horari laboral també pot incloure l’opció de treballar a temps parcial o a jornada intensiva. Aquesta mesura acostuma a ser molt habitual durant els mesos d’estiu, especialment durant el mes d’agost.

És important tenir en compte que aquesta flexibilitat ha d’estar equilibrada amb les necessitats de l’organització i els altres empleats/des, ja que no ha de tenir un impacte negatiu en l’organització i en el compliment dels seus objectius.

Remuneració i beneficis socials competitius:

Encara que la remuneració i els beneficis socials no acostumen a relacionar-se directament amb la motivació, són importants perquè satisfan una necessitat bàsica i eviten la insatisfacció dels empleats/des. En altres paraules, són fonamentals per mantenir un ambient laboral positiu. Oferir una remuneració i beneficis competitius pot ajudar a atreure i retenir el millor talent del mercat, a més de millorar el rendiment i la satisfacció de les persones que treballen en l’organització.

Una forma d’assegurar una remuneració competitiva és mitjançant la realització d’enquestes salarials i de beneficis, que permeten comparar els salaris i beneficis amb els d’altres empreses en el mateix mercat. Quan es realitza una enquesta salarial, les empreses poden identificar escletxes salarials i ajustar els seus salaris per assegurar que siguin competitius.

Els beneficis socials, cada cop més presents a les empreses, també són una forma important de motivar les persones. Alguns d’aquests beneficis poden ser oferir assegurança mèdica, assegurança dental, plans de pensions, ticket restaurant o plans de finançament. Pel fet d’oferir beneficis atractius, les empreses poden millorar la satisfacció i el compromís dels empleats/des, impactant en el seu nivell de motivació.

Un element important a tenir en compte en aquest punt és l’objectivitat del sistema salarial, ja que desigualtats en aquest sentit poden generar insatisfacció entre les persones. A més d’oferir una remuneració i beneficis competitius, les organitzacions han de assegurar-se que el seu sistema de remuneració sigui just i equitatiu. És important establir una estructura salarial clara i transparent, en la que s’avaluï el rendiment de les persones i s’ofereixi un augment salarial basat en objectius clars i mesurables.

Per últim, una altra opció és oferir incentius addicionals, com a bonificacions o comissions, per motivar els empleats/des a treballar més dur i aconseguir objectius específics.

Reconeixement:

El reconeixement és una forma potent de motivar als empleats i millorar el seu rendiment. Hi ha moltes formes de reconeixement, des de reconeixements públics fins a incentius econòmics. Moltes empreses ofereixen programes de reconeixement formals, amb sistemes de nominació i premis als empleats. Aquests programes poden incloure premis en efectiu, bons, dies lliures, entre altres.

A més dels programes de reconeixement formals, també es poden implementar sistemes informals de reconeixement. Per exemple, els líders poden reconèixer al treballador individualment per una feina ben feta o per un esforç addicional, o els companys de treball poden reconèixer-se mútuament per la seva col·laboració i treball en equip.

Com passa en el cas de la retribució i els beneficis socials, és important recordar que el reconeixement ha de ser proporcional als èxits de cada persona i ser ofert de manera justa i equitativa, basat en criteris clars i prèviament definits.

Oportunitats de creixement professional:

Oferir oportunitats de creixement professional és una forma efectiva de motivar a les persones que treballen a l’organització i retenir el talent. La majoria de les persones valoren la possibilitat de desenvolupar-se professionalment i millorar les seves habilitats i coneixements, la qual cosa pot augmentar la seva productivitat i compromís amb l’empresa.

Quan parlem de desenvolupament professional, no ens referim únicament a adquirir majors responsabilitats o augments de salari. Les oportunitats de creixement professional també poden incloure iniciatives com programes de formació i aprenentatge, l’assignació de projectes especials o programes de coaching.

A més, també es poden oferir oportunitats de mobilitat interna. Això pot incloure la possibilitat de moure’s a una posició diferent en la mateixa empresa o fins i tot a una filial o sucursal en un altre país. La mobilitat interna pot oferir l’oportunitat d’aprendre noves habilitats, adquirir experiència en diferents àrees i ampliar xarxes professionals.

Tal i com sempre recomanem, és important que les empreses comuniquin de manera clara i transparent les oportunitats de creixement professional disponibles i els criteris per accedir-hi. Les oportunitats han de ser ofertes de manera equitativa i objectiva, i els empleats/des han de tenir una idea clara de com poden avançar en les seves carreres dins de l’organització.

Equilibri entre vida laboral i personal:

L’equilibri entre la vida laboral i personal és un tema cada cop més important per a les persones. Les organitzacions que valoren l’equilibri entre la vida professional i personal poden millorar la satisfacció i la motivació dels empleats/des, reduint també l’estrès i la fatiga.

Com hem comentat anteriorment en aquest article, unes bones mesures per afavorir la conciliació poden ser la flexibilitat horària i el teletreball. També serà molt important atorgar els permisos necessaris per atendre necessitats personals, com el naixement d’un fill/a o la malaltia d’un familiar proper. D’altra banda, les organitzacions han de promoure polítiques com la desconexió digital, on no s’incentivi a respondre correus electrònics fora de l’horari laboral, a més d’altres polítiques enfocades a oferir programes de benestar que promoguin la salut física i mental fora del treball.

La comunicació té un paper important en aquest punt ja que s’han de transmetre clarament les polítiques i opcions disponibles per ajudar a assolir un equilibri adequat entre la vida professional i personal.

Finalment, no has d’oblidar que, per assegurar una motivació sostenible en el temps, és necessari que les empreses revisin i actualitzin regularment les seves estratègies de motivació, en funció de l’evolució de l’organització i de les necessitats i expectatives dels seus empleats/des.

A Openmet People som conscients de la importància de comptar amb persones altament motivades a la teva organització. Per això, en el nostre Model 5F avaluem i analitzem tots aquells aspectes que impacten de forma directa en la motivació i la satisfacció dels treballadors/es.

Vols elevar el nivell de motivació de la plantilla al màxim?

Si vols saber una mica més, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. Comença avui el canvi cap a l’excel·lència!