Resultats de l’enquesta COVID-19 No Surrender

Clima Laboral Openmet People
Encuesta covid-19 no surrender

Què opinen els treballadors durant la crisi del COVID-19?

A començaments d’Abril del 2020 vam crear l’enquesta gratuïta No Surrender per tal que les organitzacions rebessin feedback dels treballadors sobre la seva resposta davant la crisi del COVID-19, el seu estat d’ànim, l’eficiència en el teletreball i a més a més recollissin possibles suggeriments de millora.
Un cop ja han passat dos mesos des de l’inici del projecte No Surrender, hem volgut recopilar els resultats més significatius rebuts fins ara en aquest bloc. Amb la intenció de poder oferir dades de benchmarking, hem creat una macro enquesta formada per 25 de les empreses participants en l’enquesta COVID-19, triades en funció del seu sector i mida, que en conjunt incorporen respostes de 5102 treballadors.

Resiliència davant la crisi

Treballadors i organitzacions mostren un alt grau de resiliència davant la crisi

La primera conclusió de l’estudi que observem és l’elevat grau de resiliència davant de la crisi que hi ha entre els treballadors. Malgrat la complexitat de la situació actual, el feedback rebut ens diu que les organitzacions i treballadors estan afrontant positivament la crisi actual, amb resultats de més de 75 punts de valoració ponderada en l’escala de 0 a 100 en totes 4 dimensions avaluades a l’enquesta COVID-19: resposta Organitzacional, resposta Personal, avaluació del Teletreball i valoració General.

enquesta covid-19 no surrender

Qui teletreballa té opinions més positives en tots els aspectes, és la variable més significativa

Les respostes mostren diferències estadísticament significatives en diverses variables:

  • El grau de teletreball és la variable més significativa: Com més alt és el grau de teletreball, més altes son les valoracions, sobretot en l’opinió que els treballadors tenen de l’organització. enquesta covid19 no surrender
  • En els gèneres també s’observen diferències, amb opinions entre 2 i 7 punts més altes entre el gènere masculí, excepte pel que fa al Teletreball (entre 1 i 4 punts més altes entre el gènere femení).
  • La funció que s’ocupa (si es té personal a càrrec o no ) també mostra diferències, amb opinions al voltant de 4 punts més altes entre els managers, excepte pel que fa al Teletreball (1 punt més baixes entre managers).

 

Bona resposta organitzacional

Els caps directes són la principal àrea de millora en la resposta organitzacional

En l’àmbit de la resposta organitzacional a la crisi, la gestió dels equips per part dels caps directes és l’aspecte que obté un resultat més baix (77), amb un 22% de les respostes que són neutres o directament negatives. La resta de preguntes de la dimensió estan igual o per sobre de 80, destacant el 85 del servei als clients.

enquesta covid-19 no surrender

La confiança en el futur és una mica baixa

En l’àmbit de la resposta personal a la crisi, la confiança en el futur és la pregunta amb el resultat més baix (77), amb un 23% de les respostes que son neutres o negatives. La resposta psicològica té un resultat més alt (81), però tot i així cal destacar que un 18% de les respostes a la pregunta són neutres o negatives.

encuesta covid-19 no surrender

El teletreball funciona

Un 22% dels treballadors no teletreballen i un 58% ho fan per primer cop durant la crisi

Tot i que les empreses que han participat en l’enquesta No Surrender ja tenen un cert grau de digitalització (són capaces de fer una enquesta 100% online als treballadors), la penetració del teletreball encara no hi és total: encara hi ha un 22% dels treballadors que no teletreballen i un 58% que ho estan fent per primer cop durant la crisi. Una primera conclusió en aquest àmbit ens indica que encara queda molt camí per a un teletreball complert.

encuesta covid-19 no surrenderEls treballadors valoren molt positivament l’experiència del teletreball

Les preguntes relacionades amb la dimensió de Teletreball eren diferents en funció de si la persona treballava en remot o no ho feia:

  • Les persones que teletreballen (per primer cop o ja des d’abans) responen en general de forma molt positiva a totes les preguntes, amb valors per sobre 78 en tots els casos. En general constatem el bon funcionament del teletreball i la seva acceptació per part dels treballadors.
  • Les persones que teletreballen per primer cop opinen que la seva productivitat és tan bona com abans (79).
  • Aproximadament la meitat de les persones que no teletreballen pensen que podrien fer-ho.
  • Les persones que no teletreballen voldrien poder-ho fer (65), però cal remarcar que aquest valor és molt més alt (83) entre els que pensen que la tipologia de la seva feina ho permetria. Hi ha per tant, un desig de teletreballar sempre que sigui viable fer-ho.

encuesta covid-19 no surrender

Entre els qui no teletreballen i tenen una feina que permetria fer-ho, hi ha un fort desig de teletreballar.

La motivació i energia és alta

La dimensió General està composada per una única pregunta sobre la motivació i l’estat d’ànim, que obté bons resultats (75). La variable que més incideix en aquesta pregunta és el gènere, amb valoracions més altes entre el masculí (79) que entre el femení (72).

 

Què incideix més en la motivació dels treballadors?

Utilitzant la pregunta sobre motivació i estat d’ànim, podem caracteritzar els treballadors en funció del seu grau de motivació auto percebut. Observant els resultats, veiem que:

  • Pel que fa a la segmentació, les persones més desmotivades són majoritàriament persones que no teletreballen, de gènere femení, i que no tenen persones al seu càrrec.
  • Pel que fa a la relació entre la motivació i les altres preguntes de l’enquesta COVID-19, si creem una matriu DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats) del global de l’enquesta, podem veure que les dues fortaleses (preguntes amb correlació moderada i altes valoracions) són la resposta psicològica personal i la resposta de l’organització. La confiança en la sortida de la crisi és el punt dèbil (correlació moderada i baixes valoracions) més aparent.

enquesta no surrender